Workshops & Coaching

Workshop verzuimbegeleiding voor leidinggevenden & HR adviseurs.

Verzuim in organisaties is een managementprobleem. Het kost veel geld en heeft een negatief effect op de bedrijfsvoering, de werksfeer en de productiviteit. Een effectieve aanpak van verzuim is dus belangrijk en kan veel opleveren. Het zijn vaak de direct leidinggevenden of de HR-adviseurs die belast zijn met die verzuimaanpak. Om managers en HR-adviseurs beter toe te rusten op deze taak, biedt Goedman & Tevreden een aantal workshops aan. In een drietal modules komen alle kennis en vaardigheidsaspecten aan bod. De modules kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.

module 1: Wettelijk kader

Verzuimbegeleiding en re-integraties zijn aan regels gebonden. Veel vloeit voort uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) die eisen stelt aan het verzuimdossier. In deze module komen verder aan de orde: loonmaatregelen, vangnet Ziektewet, WGA en WIA, stimuleringsmaatregelen van de overheid, privacy en het medische geheim, de rol van UWV en Arbodienst.
Duur: 1 dagdeel

module 2: Visie en methodiek

Er zijn grofweg drie basismodellen als visie op verzuim: het medisch model, het gedragsmodel en het model van belasting versus belastbaarheid. In deze module wordt vooral ingezoomd op het gedragsmodel omdat in de visie van Goedman & Tevreden verzuim grotendeels voortvloeit uit de keuze die de medewerkers maken om zich al dan niet ziek te melden. Verder komt aan de orde: wat zeggen de verzuimcijfers, randvoorwaarden voor een succesvol verzuimbeleid, verzuimtargets, rolverdeling tussen u en de arbodienst.
Duur: 1 dag

module 3: Verzuimgesprekken en gespreksvaardigheid

Op welke momenten voer je verzuimgesprekken met je medewerkers en hoe doe je dat? Aan de orde komen de verschillende gespreksmomenten en gesprekstechnieken. Denk aan: het verzuimmeldingsgesprek, het frequent verzuimgesprek en het re-integratie gesprek.
Duur: 1 dag
Locatie: de workshops kunnen op een externe locatie of bij de werkgever worden gegeven.

Kosten

De kosten bedragen € 1.975,- voor de drie modules. De kosten per afzonderlijk module bedragen € 665,- excl. BTW, reiskosten en eventuele huur van een externe locatie. Minimaal 4 deelnemers, maximaal 12 deelnemers per dag.

  DOWNLOAD INFORMATIE